Aktywne wyścigi

Założenie nowego wyścigu

Arytmetyka
    Liczenie
       Liczenie do 100
             Szacowanie liczby kropek
       Porównywanie liczb do 100
       Liczby: zapis słowny
       Zaokrąglanie do dziesiątek i setek
       Liczby: mix
    Dodawanie i odejmowanie: podstawy
       Dodawanie i odejmowanie do 10
             Dodawanie do 10 na obrazkach
       Dodawanie i odejmowanie do 20
             Dodawanie do 20 na obrazkach
       Dodawanie i odejmowanie: podstawy mix
    Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych
       Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100
             Dodawanie do 100 na obrazkach
       Dodawanie i odejmowanie powyżej 100
       Dodawanie pod kreską
       Odejmowanie pod kreską
       Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych: mix
    Mnożenie i dzielenie
       Mnożenie do 100
             Tabliczka mnożenia do 100
       Mnożenie liczb wielocyfrowych
       Mnożenie pisemne
       Dzielenie przez liczby jednocyfrowe
       Dzielenie z resztą
       Dzielenie liczb wielocyfrowych
       Mnożenie i dzielenie: mix
    Liczenie: różne działania
       Kolejność wykonywania działań, nawiasy
       Działania na liczbach przybliżonych
    Liczby dodatnie i ujemne
       Porównywanie liczb dodatnich i ujemnych
       Oś liczbowa: liczby dodatnie i ujemne
       Działania na liczbach ujemnych
       Wyrażenia z wartością bezwzględną
       Liczby dodatnie i ujemne: mix
    Podzielność
       Parzyste, nieparzyste
       Podzielność
       Liczby pierwsze
       Największy wspólny dzielnik
       Najmniejsza wspólna wielokrotność
       Podzielność: mix
    Potęgi, pierwiastki, logarytmy
       Potęgi
       Pierwiastki
       Wyrażenia z potęgami i pierwiastkami
       Potęgi liczb ujemnych
       Notacja naukowa liczb
       Potęgi, pierwiastki, logarytmy: mix
    Logarytm
       Logarytm
    Systemy liczbowe
       Cyfry rzymskie
       Liczby binarne
Ułamki, procenty, liczby dziesiętne
    Ułamki
       Rozpoznawanie ułamków
       Ułamki na osi liczbowej
       Porównywanie ułamków
       Skracanie ułamków
       Liczby mieszane
       Dodawanie i odejmowanie ułamków
       Mnożenie i dzielenie ułamków
       Ułamki, potęgi, pierwiastki
       Ułamki: mix
    Procenty
       Procenty: rozpoznawanie
             Szacowanie procentów – kropki
       Obliczanie procentów
             Liczenie przybliżone z procentami
       Ułamki i procenty
       Procenty: mix
    Liczby dziesiętne
       Porównywanie liczb dziesiętnych
       Zaokrąglanie liczb dziesiętnych
       Liczby dziesiętne na osi liczbowej
       Dodawanie i odejmowanie liczb dziesiętnych
       Mnożenie liczb dziesiętnych
       Dzielenie liczb dziesiętnych
       Ułamki i liczby dziesiętne
       Liczby dziesiętne, potęgi, pierwiastki
       Liczby dziesiętne: mix
Geometria
    Wyobraźnia przestrzenna
       Siatka sześcianu
             Siatki kostki
       Siatki brył
       Wyobraźnia przestrzenna: obiekty 3D
             3D obiekty z różnych rzutów
       Wyobraźnia przestrzenna: mix
             Wyobraźnia przestrzenna: mix
    Pojęcia geometryczne
       Nazwy figur i brył geometrycznych
       Pojęcia związane z kątami
             Pojęcia: pary kątów
             Pojęcia: miary kątów
       Pojęcia związane z trójkątem
       Pojęcia związane z okręgiem
       Nazwy i własności figur: mix
    Pole powierzchni, obwód
       Pole: trójkąty, czworokąty
       Obwód: trójkąt, czworokąt
       Pole, obwód: mix
             Pole, obwód: wzory, zasady
    Kąty
       Porównywanie kątów
       Kąty w trójkącie
    Konstrukcje geometryczne
       Konstrukcje geometryczne: oznaczanie
    Działania i własności na płaszczyźnie
       Symetria osiowa
       Symetria środkowa
       Podobieństwo
       Odwzorowanie na płaszczyźnie
       Działania i własności na płaszczyźnie: mix
    Trójkąt prostokątny
       Twierdzenie Pitagorasa
          Twierdzenie Pitagorasa: podstawy
Algebra elementarna
    Wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie
       Podstawianie do wyrażeń
       Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą
       Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi
             Rozkład na iloczyn
             Przekształcanie wyrażeń: potęgi zagnieżdżone
       Przekształcanie wyrażeń z ułamkami
       Wyrażenia wymierne
             Upraszczanie wyrażeń wymiernych
             Warunki wyrażeń wymiernych
       Wyrażenia z silnią i symbolami Newtona
             Przekształcanie wyrażeń z silnią
             Przekształcanie wyrażeń z symbolem Newtona
       Wyrażenia i ich przekształcanie: mix
    Ciągi i szeregi
       Zapis ciągów
       Ciąg arytmetyczny i geometryczny
Funkcje
    Rodzaje i własności funkcji
       Podstawowe rodzaje funkcji
       Własności funkcji
    Wykresy funkcji
       Współrzędne punktów
       Wykresy funkcji liniowej
       Wykresy funkcji kwadratowych
       Wykresy funkcji z wartością bezwzględną
       Wykresy funkcji trygonometrycznych
       Wykresy nierówności liniowych
    Funkcja liniowa
       Własności funkcji liniowej
       Funkcja liniowa: mix
    Funkcja kwadratowa
       Własności funkcji kwadratowej
    Funkcja trygonometryczna
       Funkcje trygonometryczne i trójkąt prostokątny
       Wartości funkcji trygonometrycznych
       Własności funkcji trygonometrycznych
       Funkcje trygonometryczne: mix
    Funkcje wykładnicze i logarytmiczne
       Własności funkcji wykładniczych i logarytmicznych
Jednostki, miary
    Czas
       Godziny: odczytywanie czasu
    Jednostki
       Jednostki długości
             Przeliczanie jednostek długości
             Jednostki długości: z życia
       Jednostki masy
             Jednostki wagi: z życia
             Konwersja jednostek wagi
       Jednostki pola powierzchni
             Jednostki pola: z życia
       Jednostki objętości
       Jednostki temperatury
             Jednostki temperatury: z życia
       Jednostki: mix
Matematyka dyskretna
    Zbiory
       Zbiory: pojęcia
       Działania na zbiorach
       Diagramy Venna
    Logika
       Logika: pojęcia
       Przekształcanie wyrażeń logicznych
    Kombinatoryka
       Kombinatoryka: pojęcia
    Statystyka opisowa
       Statystyka opisowa: podstawowe pojęcia
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje