Decydowanie

Szybkie ćwiczenie do nauki liczenia. Twoim zadaniem jest wybranie poprawnej odpowiedzi z dwóch podanych (nie musisz niczego pisać na klawiaturze). Oferujemy ponad 10 tysięcy zadań, od 1+1 aż po logarytmy. Jeżeli wolisz samodzielnie wpisywać poprawną odpowiedź zamiast wybierania jej z dwóch podanych, wypróbuj ćwiczenie Wpisywanie odpowiedzi.

Arytmetyka

Liczenie
Liczenie do 100
Szacowanie liczby kropek
Porównywanie liczb do 100
Liczby: zapis słowny
Wielkie liczby: zapis słowny
Zaokrąglanie do dziesiątek i setek
Zaokrąglanie wielkich liczb
Liczby: mix
Dodawanie i odejmowanie: podstawy
Dodawanie i odejmowanie do 10
Dodawanie do 10 na obrazkach
Dodawanie i odejmowanie do 20
Dodawanie do 20 na obrazkach
Dodawanie i odejmowanie: podstawy mix
Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych
Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100
Dodawanie do 100 na obrazkach
Dodawanie i odejmowanie powyżej 100
Dodawanie pod kreską
Odejmowanie pod kreską
Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych: mix
Mnożenie i dzielenie
Mnożenie do 100
Tabliczka mnożenia do 100
Mnożenie liczb wielocyfrowych
Mnożenie pisemne
Dzielenie przez liczby jednocyfrowe
Dzielenie z resztą
Dzielenie liczb wielocyfrowych
Mnożenie i dzielenie: mix
Liczenie: różne działania
Kolejność wykonywania działań, nawiasy
Zapis słowny wyrażeń algebraicznych
Działania na liczbach przybliżonych
Liczby dodatnie i ujemne
Porównywanie liczb dodatnich i ujemnych
Oś liczbowa: liczby dodatnie i ujemne
Działania na liczbach ujemnych
Wyrażenia z wartością bezwzględną
Liczby dodatnie i ujemne: mix
Podzielność
Parzyste, nieparzyste   
Podzielność
Liczby pierwsze
Największy wspólny dzielnik
Najmniejsza wspólna wielokrotność
Podzielność: mix
Potęgi, pierwiastki, logarytmy
Potęgi
Pierwiastki
Wyrażenia z potęgami i pierwiastkami
Potęgi liczb ujemnych
Notacja naukowa liczb
Potęgi, pierwiastki, logarytmy: mix
Logarytm
Logarytm
Wyrażenia z logarytmami
Wyrażenia z logarytmami
Systemy liczbowe
Cyfry rzymskie
Liczby binarne

Ułamki, procenty, liczby dziesiętne

Ułamki
Rozpoznawanie ułamków
Ułamki na osi liczbowej
Porównywanie ułamków
Skracanie ułamków
Liczby mieszane
Dodawanie i odejmowanie ułamków
Mnożenie i dzielenie ułamków
Ułamki, potęgi, pierwiastki
Ułamki: mix
Procenty
Procenty: rozpoznawanie
Szacowanie procentów – kropki
Obliczanie procentów
Obliczenia przybliżone z procentami
Ułamki i procenty
Procenty: mix
Liczby dziesiętne
Liczby dziesiętne: zapis słowny
Porównywanie liczb dziesiętnych
Zaokrąglanie liczb dziesiętnych
Liczby dziesiętne na osi liczbowej
Dodawanie i odejmowanie liczb dziesiętnych
Mnożenie liczb dziesiętnych
Dzielenie liczb dziesiętnych
Ułamki i liczby dziesiętne
Liczby dziesiętne, potęgi, pierwiastki
Liczby dziesiętne: mix

Geometria

Wyobraźnia przestrzenna
Wyobraźnia przestrzenna na płaszczyźnie
Uzupełnianie figur
Obracanie i przewracanie w płaszczyźnie
Rzut z przodu, z góry, z boku
Kostki: plan budowy
Budowla z kostek: rzut z boku
Rzut z przodu i z góry
Siatka sześcianu
Siatka sześcianu
Siatki brył
Przekrój sześcianu
Przekroje brył
Wyobraźnia przestrzenna: obiekty 3D
Obiekty 3D z różnych rzutów
Drut w przezroczystym sześcianie
Drut w przezroczystym obiekcie
Wyobraźnia przestrzenna: mix
Wyobraźnia przestrzenna: mix
Pojęcia geometryczne
Nazwy figur i brył geometrycznych
Pojęcia związane z kątami
Pojęcia: oznaczenia kątów
Pojęcia: pary kątów
Pojęcia związane z trójkątem
Pojęcia związane z trójkątem
Pojęcia związane z okręgiem
Pojęcia związane z okręgiem
Nazwy i własności figur: mix
Pole powierzchni, obwód
Pole: trójkąty, czworokąty
Obwód: trójkąt, czworokąt
Pole, obwód: koło, okrąg
Pole: różne figury
Pole szarego obszaru
Pole, obwód: mix
Pole, obwód: wzory, zasady
Objętość, pole powierzchni
Objętość, pole: mix
Objętość, powierzchnia: wzory, zasady
Objętość, powierzchnia: prostopadłościan, graniastosłup, ostrosłup
Objętość, powierzchnia: kula, walec, stożek
Kąty
Porównywanie kątów   
Kąty w trójkącie
Kąty w czworokącie
Kąty i wielokąty
Kąty i okręgi
Konstrukcje geometryczne
Konstrukcje geometryczne: oznaczanie
Półproste i półpłaszczyzny
Działania i własności na płaszczyźnie
Symetria osiowa
Symetria środkowa
Przystawanie
Podobieństwo
Odwzorowanie na płaszczyźnie
Działania i własności na płaszczyźnie: mix
Trójkąt prostokątny
Twierdzenie Pitagorasa
Twierdzenie Pitagorasa: podstawy
Twierdzenie Pitagorasa: zastosowanie
Twierdzenie Pitagorasa: zastosowanie w 3D
Geometria analityczna
Odcinki
Wektory: pojęcia
Działania na wektorach
Równanie prostej
Równanie płaszczyzny
Krzywe stożkowe
Krzywe stożkowe: mix

Algebra elementarna

Wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie
Podstawianie do wyrażeń
Zapisywanie za pomocą wyrażeń
Zapisywanie wyrażeń ze zmiennymi
Zapisywanie poleceń za pomocą wyrażeń
Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą
Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi
Przekształcanie wyrażeń: zagnieżdżone potęgowanie
Rozkład na czynniki
Przekształcanie wyrażeń z ułamkami
Wyrażenia wymierne
Przekształcanie wyrażeń wymiernych
Warunki wyrażeń wymiernych
Wyrażenia z silnią i symbolami Newtona
Przekształcanie wyrażeń z silnią
Przekształcanie wyrażeń z symbolem Newtona
Wyrażenia i ich przekształcanie: mix
Równania
Zapisywanie za pomocą równania
Zadania z równaniami
Stosunki liczbowe
Stosunki: podstawy
Proporcjonalność prosta i odwrotna
Ciągi i szeregi
Zapis ciągów
Ciąg arytmetyczny i geometryczny

Funkcje

Rodzaje i własności funkcji
Podstawowe rodzaje funkcji
Własności funkcji
Własności funkcji: mix
Wykresy funkcji
Współrzędne punktów
Wykresy funkcji liniowej
Wykresy funkcji kwadratowych
Wykresy funkcji z wartością bezwzględną
Wykresy funkcji trygonometrycznych
Wykresy nierówności liniowych
Wykresy funkcji: mix
Funkcja liniowa
Własności funkcji liniowej
Funkcja liniowa: mix
Funkcja kwadratowa
Własności funkcji kwadratowej
Funkcja trygonometryczna
Funkcje trygonometryczne i trójkąt prostokątny
Wartości funkcji trygonometrycznych
Funkcje trygonometryczne: zależności i wzory
Własności funkcji trygonometrycznych
Funkcje trygonometryczne: mix
Funkcje wykładnicze i logarytmiczne
Własności funkcji wykładniczych i logarytmicznych

Jednostki, miary

Czas
Godziny: odczytywanie czasu   
Jednostki czasu   
Jednostki
Jednostki długości   
Przeliczanie jednostek długości
Jednostki długości: z życia
Jednostki masy   
Jednostki masy: z życia
Przeliczanie jednostek masy
Jednostki pola powierzchni   
Przeliczanie jednostek objętości
Jednostki pola powierzchni: z życia
Jednostki objętości   
Jednostki temperatury   
Jednostki temperatury: z życia
Jednostki: mix
Jednostki: symbole i przedrostki
Wybór poprawnej jednostki
Jednostki czasu   

Matematyka dyskretna

Zbiory
Zbiory: pojęcia
Zapisywanie zbiorów
Działania na zbiorach
Własności zbiorów i działań na zbiorach
Diagramy Venna
Potęgi potęg, zbiór potęgowy
Zbiory: mix
Logika
Zdania logiczne
Logika: pojęcia
Ocena wyrażeń logicznych
Przekształcanie wyrażeń logicznych
Kwantyfikatory
Logika: mix
Kombinatoryka
Kombinatoryka: pojęcia
Rachunek prawdopodobieństwa
Rachunek prawdopodobieństwa: pojęcia i oznaczenie
Podstawowe prawdopodobieństwo zdarzenia
Doświadczenia losowe i zdarzenia złożone
Statystyka opisowa
Średnia i mediana
Częstość bezwzględna i względna
Współczynnik korelacji
Rodzaje cech statystycznych
Średnia, mediana i dominanta (zastosowanie)
Statystyka opisowa: podstawowe pojęcia
Statystyka opisowa: pojęcia podstawowe

Wybrane przykłady

Zaokrąglanie do dziesiątek i setek

Zaokrąglij 2 do dziesiątek.

Kąty w czworokącie

45°nie można wyznaczyć

Własności funkcji

Funkcję nazywamy funkcją parzystą, jeżeli :

NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje