Drużynówka

  1. Nauczyciel lub pierwszy gracz zakłada nową grę.
  2. Pozostali gracze dołączają do gry, a następnie administrator rozpoczyna grę.
  3. Gracze odpowiadają na pytania wspólnie jako drużyna.
  4. Po każdym pytaniu dowiecie się, ile osób odpowiedziało poprawnie, a ile błędnie.
  5. Nauczyciel lub któryś z uczniów może wyjaśnić pozostałym graczom konkretne zagadnienie.
Arytmetyka
    Liczenie
       Liczenie do 100
             Szacowanie liczby kropek
       Porównywanie liczb do 100
       Liczby: zapis słowny
       Zaokrąglanie do dziesiątek i setek
       Liczby: różne przykłady
    Dodawanie i odejmowanie: podstawy
       Dodawanie i odejmowanie do 10
             Dodawanie do 10 na obrazkach
       Dodawanie i odejmowanie do 20
             Dodawanie do 20 na obrazkach
       Dodawanie i odejmowanie: podstawy (różne przykłady)
    Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych
       Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100
             Dodawanie do 100 na obrazkach
       Dodawanie i odejmowanie powyżej 100
       Dodawanie pisemne
       Odejmowanie pisemne
       Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych: różne przykłady
    Mnożenie i dzielenie
       Mnożenie do 100
             Tabliczka mnożenia do 100
       Mnożenie liczb wielocyfrowych
       Mnożenie pisemne
       Dzielenie przez liczby jednocyfrowe
       Dzielenie z resztą
       Dzielenie liczb wielocyfrowych
       Mnożenie i dzielenie: różne przykłady
    Liczenie: różne działania
       Kolejność wykonywania działań, nawiasy
       Działania na liczbach przybliżonych
    Liczby dodatnie i ujemne
       Porównywanie liczb dodatnich i ujemnych
       Oś liczbowa: liczby dodatnie i ujemne
       Działania na liczbach ujemnych
       Wyrażenia z wartością bezwzględną
       Liczby dodatnie i ujemne: różne przykłady
    Podzielność
       Parzyste, nieparzyste
       Podzielność
       Liczby pierwsze
       Największy wspólny dzielnik
       Najmniejsza wspólna wielokrotność
       Podzielność: różne przykłady
    Potęgi, pierwiastki, logarytmy
       Potęgi
       Pierwiastki
       Wyrażenia z potęgami i pierwiastkami
       Potęgi liczb ujemnych
       Notacja naukowa liczb
       Potęgi, pierwiastki, logarytmy: różne przykłady
    Logarytm
       Logarytm
             Wyrażenia z logarytmami
    Systemy liczbowe
       Cyfry rzymskie
       Liczby binarne
Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne
    Ułamki zwykłe
       Rozpoznawanie ułamków zwykłych
       Ułamki zwykłe na osi liczbowej
       Porównywanie ułamków zwykłych
       Skracanie ułamków zwykłych
       Liczby mieszane
       Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych
       Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych
       Ułamki zwykłe, potęgi, pierwiastki
       Ułamki zwykłe: różne przykłady
    Procenty
       Procenty: rozpoznawanie
             Szacowanie procentów – kropki
       Obliczanie procentów
             Obliczenia przybliżone z procentami
       Ułamki zwykłe i procenty
       Procenty: różne przykłady
    Ułamki dziesiętne
       Porównywanie ułamków dziesiętnych
       Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych
       Ułamki dziesiętne na osi liczbowej
       Dodawanie i odejmowanie ułamkow dziesiętnych
       Mnożenie ułamków dziesiętnych
       Dzielenie ułamków dziesiętnych
       Ułamki zwykłe i dziesiętne
       Ułamki dziesiętne, potęgi, pierwiastki
       Ułamki dziesiętne: różne przykłady
Geometria
    Wyobraźnia przestrzenna
       Wyobraźnia przestrzenna: obiekty 3D
             Obiekty 3D z różnych rzutów
       Rzut z przodu, z góry, z boku
             Kostki: plan budowy
             Budowla z kostek: rzut z boku
       Siatka sześcianu
             Siatki kostki
       Siatki brył
       Wyobraźnia przestrzenna: różne
             Wyobraźnia przestrzenna: mix
    Pojęcia geometryczne
       Nazwy figur i brył geometrycznych
       Pojęcia związane z kątami
             Pojęcia: kąty
             Pojęcia: pary kątów
       Pojęcia związane z trójkątem
       Pojęcia związane z okręgiem
       Nazwy i własności figur: różne przykłady
    Figury płaskie
       Trójkąt
          Twierdzenie Pitagorasa
             Twierdzenie Pitagorasa: podstawy
    Pole powierzchni i obwód
       Długość i obwód
          Obwód: różne
       Pole, obwód: różne przykłady
             Pole, obwód: wzory, zasady
    Kąty
       Porównywanie kątów
       Kąty w trójkącie
    Konstrukcje geometryczne
       Konstrukcje geometryczne: oznaczanie
    Działania i własności na płaszczyźnie
       Symetria osiowa
       Symetria środkowa
       Podobieństwo
       Odwzorowanie na płaszczyźnie
       Działania i własności na płaszczyźnie: różne przykłady
Algebra elementarna
    Wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie
       Podstawianie do wyrażeń
       Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą
       Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi
             Upraszczanie wyrażeń: potęgowanie potęgi
             Rozkład na czynniki
       Upraszczanie wyrażeń z ułamkami
       Wyrażenia wymierne
             Przekształcanie wyrażeń ułamkowych
             Warunki wyrażeń ułamkowych
       Wyrażenia z silnią i symbolami Newtona
             Przekształcanie wyrażeń z silnią
             Przekształcanie wyrażeń z symbolem Newtona
       Wyrażenia i ich przekształcanie: różne przykłady
    Ciągi i szeregi
       Ciąg arytmetyczny i geometryczny
       Zapis ciągów
Funkcje
    Rodzaje i własności funkcji
       Podstawowe rodzaje funkcji
       Własności funkcji
    Wykresy funkcji
       Współrzędne punktów
       Wykresy funkcji liniowej
       Wykresy funkcji kwadratowych
       Wykresy funkcji z wartością bezwzględną
       Wykresy funkcji trygonometrycznych
       Wykresy nierówności liniowych
    Funkcja liniowa
       Własności funkcji liniowej
       Funkcja liniowa: różne przykłady
    Funkcja kwadratowa
       Własności funkcji kwadratowej
    Funkcja trygonometryczna
       Funkcje trygonometryczne i trójkąt prostokątny
       Wartości funkcji trygonometrycznych
       Własności funkcji trygonometrycznych
       Funkcje trygonometryczne: różne przykłady
    Funkcje wykładnicze i logarytmiczne
       Własności funkcji wykładniczych i logarytmicznych
Jednostki, miary
    Czas
       Godziny: odczytywanie czasu
    Jednostki
       Jednostki długości
             Jednostki długości: z życia
             Przeliczanie jednostek długości
       Jednostki masy
             Jednostki wagi: z życia
       Jednostki pola powierzchni
             Jednostki pola: z życia
       Jednostki objętości
       Jednostki temperatury
             Jednostki temperatury: z życia
       Jednostki: różne przykłady
Matematyka dyskretna
    Zbiory
       Zbiory: pojęcia
       Działania na zbiorach
       Diagramy Venna
    Logika
       Logika: pojęcia
       Przekształcanie wyrażeń logicznych
    Kombinatoryka
       Kombinatoryka: pojęcia
    Statystyka opisowa
       Statystyka opisowa: podstawowe pojęcia
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje